Page back
PARA ATHLETICS-
NEPAL
Men
KHADKA Jit Bahadur
LIMBU Kshal Kumar
RANA Bikram
Women
BISUNKHE Maiya