Page back
PARA ATHLETICS
- NEPAL
Men
BHOTE Sangbu
KHADKA Jit Bahadur
LIMBU Kshal Kumar
RANA Bikram
Women
BHANDARI Sita
BISUNKHE Maiya