Page back
PARA POWERLIFTING
- JAPAN
Men
JO Takashi
KATO Takashi
MAJIMA Makoto
MAJIMA Makoto
MATSUMOTO Takashi
MIURA Hiroshi
MURAI Tsuchio
NAKAMURA Masaki
NAKATSUJI Katushito
NISHIZAKI Tetsuo
ODO Hideki
OKADA Yuji
SAITO Nobuhiro
SANO Yoshiki
TANAKA Hidenori
TANAKA Shogo
TODA Yuya
UJIRO Hajime
YAMADA Kazuhiko
YANAGISAWA Shusaku
Women
KOBAYASHI Hiromi
MACDONALD Eri
NAKAJIMA Akiko