Page back
PARA POWERLIFTING-
INDIA
Men
ADHIKARI Vikram Singh Kuwar Singh
ASHOK
CHAUDHARY Sachin
DESWAL Jaideep
FARMAN Basha
GURDEEP LAL Gurdeep
MOHARE Prakash
PARMJEET KUMAR
SINGH Parvinder
SINGH Triptpal
SINGH Varinder
SINGH Virender
SINGH RAHELU Rajinder
Women
BIDKAR Shukla Satappa
KAUR Rajdeep Mohan Singh
KHATUN Sakina
MANPREET KAUR
RINKE Roshani
SOMKUWAR Bharti Prabhakar