Page back
PARA POWERLIFTING
- VIETNAM
Men
LE Van Cong
NGUYEN Binh An
NGUYEN Thanh Xuan
NGUYEN Van Hung
NGUYEN Van Phuc
PHAM Tong Trong
Women
CHAU Hoang Tyuet Loan
DANG Thi Linh Phuong
DINH Thi Nga
NGUYEN Thi Hong