Page back
SHOOTING PARA SPORT
- KAZAKHSTAN
Men
OMAROV Zhanat
ZHYLKYSHINOV Aidos
LUKICHYOV Viktor
Women
JUMABAYEVA Aisulu
KIM Svetlana
USSENOVA Parida