Page back
SHOOTING PARA SPORT
- JAPAN
Men
MATSUMOTO Takashi
MOCHIZUKI Takahiro
OTAKI Kentaro
SASAKI Daisuke
WATANABE Yusuke
YAMAUCHI Yuki
AZUMA Yasuhiro
HAMAMURA Toshihiro
HIROTA Takeshi
MATAYOSHI Kiyoto
MORIWAKI Toshio
OKADA Kazuya
SATO Keiichi
SEGA Yasuaki
TAKAISHI Akira
Women
KATAYAMA Tomoko
KINOSHITA Yukiko
OZAKI Keiko
SEGA Akiko
TAGUCHI Aki
TAKEHI Izumi