Page back
SHOOTING PARA SPORT
- JAPAN
Men
HAMAMURA Toshihiro
MATSUMOTO Takashi
MOCHIZUKI Takahiro
MORIWAKI Toshio
OKADA Kazuya
OTAKI Kentaro
SASAKI Daisuke
SEGA Yasuaki
SUZUKI Tsutomu
TAKAISHI Akira
WATAHIKI Keiichi
WATANABE Yusuke
YAMAUCHI Yuki
AZUMA Yasuhiro
HIROTA Takeshi
MATAYOSHI Kiyoto
SATO Keiichi
Women
KATAYAMA Tomoko
KINOSHITA Yukiko
MIZUTA Mika
OZAKI Keiko
SEGA Akiko
TAGUCHI Aki
TAKEHI Izumi