Page back
SHOOTING PARA SPORT-
JAPAN
Men
AZUMA Yasuhiro
HIROTA Takeshi
MATAYOSHI Kiyoto
MATSUMOTO Takashi
MOCHIZUKI Takahiro
MORIWAKI Toshio
SATO Keiichi
SEGA Yasuaki
TAKAISHI Akira
WATANABE Yusuke
Women
KATAYAMA Tomoko
KINOSHITA Yukiko
OZAKI Keiko
SEGA Akiko
TAGUCHI Aki
TAKEHI Izumi