Page back
SHOOTING PARA SPORT-
INDIA
Men
AKASH
BABU Sidhartha
DEEPAK
KHAN Mohd Faisal
MALIK Rajeev
NALE Nandkishor
SHARMA Naresh Kumar
UNHALKAR Swaroop Mahavir
YADAV Ajit Singh
Women
AGARWAL Manya