Page back
SHOOTING PARA SPORT
- RPC
Men
KOZHEMYAKIN Andrey
KUCHURIAN Viktor
KULAKIN Aleksei
MALYSHEV Sergey
NOCHEVNOY Sergey
PASTERNAK Aleksei
STOLIAROV Andrei
Women
BEREZOVSKAIA Oksana
RYABCHENKO Tatiana
ZHUKOVA Antonina