Page back
PARA DANCE SPORT-
KOREA
Men
CHOI Dukho
CHOI Jongchul
CHOI Junsu
HAN Changwoo
KIM Namjae
LEE Bongyoung
LEE Youngho
PARK Yungchul
Women
CHOI Moon Jung
JANG Hye-Jung
JEONG Jiyeong
KIM Nahyun
LEE Miae