Page back
PARA DANCE SPORT-
UKRAINE
Men
SIVAK Ivan
BEVZYUK Valeriy
KERNICHNY Vladimir
MIRONYK Valeriy
ONISHCHENKO Oleksandr
ZAMIGA Ivan
Women
BESPALOVA Nataliia
CHYNKA Olena
KERNICHNAYA Snejana
KOLESOVA Nataliya
MIRONYK Anna
SIVAK Nadiia
SLUGOVYNA Illona