Page back
PARA DANCE SPORT
- CHINA
Men
CHEN Zhigang
HU Xinan
WANG Qi
ZHANG Zhong
ZHONG Qiang
Women
CHI Qingyun
DONG Jingli
MENG Linyan
PANG Dan
SHI Ke
YI Dandan
ZHANG Chunying
ZHANG Xinyu
ZHOU Lifeng
ZHU Ping